Určování rodičovství
Mateřství
Otcovství

(§775 – §793)

Mateřství

Matkou dítěte je žena, která je porodila.

U otce je to i v NOZ mnohem komplikovanější.

Určování otcovství

Toto je jedna z mála oblastí, ve které jsou chlapi chudáci. Jenom matka ví, kdy a s kým souložila a kdo je otcem jejího dítěte. Otec je však často voděn za nos a jeho otcovství se určuje zákonnými domněnkami – kdy muž souložil s matkou, kolik dní uplynulo mezi narozením dítěte a uzavřením manželství, za jak dlouho se dítě narodilo po zániku manželství, apod. V dnešní době genetického inženýrství jsou zajisté tato ujednání trapná. Není zde snaha nalézt pravdu a matku za případnou lež perzekuovat. Pokud je uváděl starý zákon o rodině, lze to pochopit vzhledem k době jeho vzniku (rok 1963), ale pokud tyto dikce přebírá i nový občanský zákoník (rok 2014) není to určitě správné.

„Namísto vědeckého přístupu, NOZ stále využívá archaické metody určování otcovství (tzv. zákonné domněnky). V NOZ stále přetrvává dělení mužů na manžele a ty druhé. Manžel je automaticky považován za otce dítěte, avšak svobodný pouze tehdy, prokáže-li se mu, že v zákonem stanoveném období souložil se ženou – budoucí matkou.“

Popírání otcovství

NOZ prodlužuje lhůtu k popření otcovství na 6 let (½ roku do roku 2010, později 3 roky).

Dále zákon přehledným způsobem uvádí různé životní situace, ke kterým může v případě popření otcovství dojít.