Občas slýcháme ve sdělovacích prostředcích, jak stoupá agresivita dětí a mladistvích, jak se snižuje věk konzumace alkoholických nápojů, kouření i drog. Podle posledních průzkumů dokonce kouří každý druhý mladý člověk do 22 let a stejně tak každý druhý získal své první zkušenosti s alkoholem před 16. rokem věku. Slýcháme, jak současné děti neumí pozdravit, poděkovat, podělit se. Jak v kolektivu mladých dominuje arogance, vulgarita a bezcitnost. Kdo ale stojí za výchovou takových dětí? Neznalý a bezdětný člověk velmi rychle odvětí: „No přece rodiče!“. Ale je tomu skutečně tak? Na tuto otázku Vám odpoví tento článek. 


Při podrobnějším pohledu na věc zjistíme, že rodič / rodiče nejsou jedinými výchovnými elementy v životě dítěte, spíše naopak, jejich role je v dnešní době komunikací a informačních technologií více méně přeceňována.

Pojďme se podívat na běžný všední den a časový rozvrh dítěte. Rozdělme den (24 hodin) na třetiny – 8 hodin spánek, 8 hodin škola, 8 hodin mimoškolní aktivity (odpoledne a večer).


Obr. 1: Všední den dítěte rozdělený na třetiny.


Odmysleme si spánek a zaměřme se na aktivní část dne (16 hodin). Polovinu všedního dne tráví dítě ve škole, druhou poloviny mino školu. Dále předpokládejme, že celý následující víkend tráví dítě vždy v přítomnosti rodičů, a to ať už s jedním rodičem nebo s oběma. Potom se nám koláč rozpadne opět na tři části: škola, školní odpoledne (čas všedního dne trávený mimo školu) a víkend. Procentuální poměr je následující: 36% / 36% / 28%.


Obr. 2: Časový rozvrh v průběhu celého týdne.


Po skončení školních povinností může dítě trávit svůj volný čas různým způsobem:

 • s rodiči,
 • zájmovými aktivitami (družina, sport, kroužky,…),
 • v kolektivu kamarádů (ulice),
 • u televize nebo počítače,
 • dítě je samo a nudí se,
 • kombinací výše uvedeného.

Některé aktivity jsou pro dítě přínosné, jako např. zájmové kroužky a sport, některé nikoliv. Jak známo televize a internet jsou vůbec tím největším ovlivňovatelem a manipulátorem postojů a názorů dětí, a to nikoliv v pozitivním slova smyslu.

V dalším textu se zaměříme právě na všední odpoledne a podrobíme tuto část dne hlubšímu zkoumání. Pokusíme se zjistit, jak se budou měnit výše uvedené procentuální poměry.


Aktivní část týdne 8 – 8 – (8) + celý víkend s rodiči

Čísla znamenají: 8 hod. tráví dítě ve společnosti (ve škole, v kolektivu), 8 hod. za aktivní přítomnosti rodičů, 8 hod. v závorce představuje spánek.

Nejprve uvažujme, že celé všední odpoledne bude dítě trávit se svými rodiči a rodiče se mu budou plně věnovat (jistě cítíte, že se jedná o hypotetický předpoklad, ale zkusme to). Výsledek vidíme na následujícím grafu – dítě tráví v prostředí spolužáků 36% aktivní části dne, 36% po škole s rodiči a 28% o víkendu s rodiči.


Obr. 3: Časový rozvrh v průběhu všedního týdne – 8hod. ve škole, 8hod. po škole s rodiči a celý následující víkend trávený v přítomnosti rodičů.


Lze říci, že pokud dítě tráví celé všední odpoledne za aktivní účasti rodičů a totéž se děje i o víkendu, potom rodinné prostředí výrazně převažuje nad dětským kolektivem ve škole 64 / 36 - poměr rodiče / společnost.


Aktivní část týdne 10 – 6 – (8) + celý víkend s rodiči

Ukrojme 2hod. ze všedního dne ve prospěch družiny, minoškolních aktivit a kroužků:


Obr. 4: Časový rozvrh v průběhu všedního týdne – 10hod. ve škole a v družině, 6hod. po škole s rodiči a celý následující víkend trávený v přítomnosti rodičů.


Poměr doby, kterou během celého týdne tráví dítě v přítomnosti rodičů a těch druhých se změní na 55 / 45.


Aktivní část týdne 12 – 4 – (8) + celý víkend s rodiči

Přidejme další 2 hod., kdy dítě večer sedí před televizí nebo počítačem a čeká, až přijdou rodiče z práce:


Obr. 5: Časový rozvrh v průběhu všedního týdne – 12hod. ve škole, v družině a před počítačem, 4hod. po škole s rodiči a celý následující víkend trávený v přítomnosti rodičů.


Je vidět, že role se obrátily. Nyní dítě tráví v průběhu celého týdne 46% s rodiči a 54% ve škole, v kolektivu kamarádů a před TV, popř. PC.


Zobecnění…

Můžeme pokračovat ještě dále a vyčíslit poměr rodiče / společnost pro různé případy, když rodiče např. chodí ze zaměstnání ve večerních hodinách a dítě se mezitím potlouká po venku nebo hraje počítačové hry. Pomůže nám k tomu graf.Obr. 6: Nomogram pro stanovení výchovného poměru rodiče / společnost v závislosti na části všedního dne tráveného v přítomnosti rodičů. 


Z grafu můžeme snadno vyčíst poměr rodiče / společnost pro libovolný počet hodin všedního dne, které dítě tráví mimo školu. Pro čas trávený s rodiči použijeme oranžovou přímku a pro čas trávený ve společnosti žlutou přímku. Tak například, pokud by dítě nebylo v průběhu celého týdne v kontaktu se svými rodiči a rodiče se plně dítěti věnovali jen o víkendu, dostaneme extrémní případ a poměr rodiče / společnost by pak byl 28 / 72.


Obr. 7: Časový rozvrh v průběhu všedního týdne – dítě tráví s rodiči pouze víkendy.


Z grafu je také patrné, že rovného poměru mezi vlivem rodičů a společnosti dosáhneme, pokud budou rodiče trávit s dítětem v rámci mimoškolních aktivit alespoň necelých 5 hodin. Mějme stále na paměti, že vypočtené hodnoty platí, pokud rodiče aktivně tráví s dítětem celý víkend!


A co letní prázdniny?

Prázdniny. Ano, tady dítě má možnost být celý čas v domácím prostředí, ale je tomu tak? Není. Rodiče nedisponují takovým množství dovolené, aby si mohli dovolit celodenně o dítě pečovat v době letních školních prázdnin. A tak dítě jezdí na tábory, kde je opět ve společnosti stejně starých děti, nebo jede k babičce, popř. prosedí celý den u televize nebo počítače a čeká, až se rodiče vrátí ze zaměstnání.


Aktivní část dne 10 – 4 – (8) + víkendy a další volné dny s rodiči + 50% prázdnin s rodiči

Následující koláč představuje kombinaci všedních dní (10 hod. ve škole, 4 hod. navečer s rodiči, celý víkend s rodiči a 50% letních prázdnin za aktivní účasti rodičů). Procentuální poměry v průběhu roku budou tyto:

 • všední dny – ve škole, po škole
  ............................................................
  33%
 • všední dny – odpoledne a večer s rodiči
  ............................................................
  20%
 • víkend s rodiči
  ............................................................
  30%
 • prázdniny s rodiči
  ............................................................
  8%
 • prázdniny bez rodičů
  ............................................................
  8%

Výsledný roční poměr vlivu rodičů a společnosti potom bude 42 / 58.

V našem teoretickém příkladu ovlivňují dítě ze 42% rodiče a z 58% ti druzí (společnost).


Závěr

Nyní si již sami dokážete odpovědět na otázku, kdo vychovává naše děti? Jsou to opravdu rodiče a nebo společnost? Vidíme, že ve všední dny tráví dítě většinu času nikoliv v přítomnosti rodičů, nýbrž v kolektivu spolužáků a kamarádů. Letní prázdniny již na tom mnoho nezmění, pokud bychom je celé nevěnovali dětem, a jistě ani to by nebylo to nejlepší řešení. Školní povinnosti neovlivníme – všední odpoledne, víkendy a další volné v průběhu roku však ovlivnit můžeme a měli bychom tento čas plně věnovat našim dětem.

Můžeme také shrnout, že dominantním prvkem při výchově dětí má současné klima ve společnosti. Pokud tedy např. vzrůstá u dětí agresivita a dominují negativní jevy, o kterých jsme se zmínili v úvodu, je třeba příčiny hledat v prioritách dnešní společnosti. Není tajemstvím, že hybnou silou dnešní společnosti jsou peníze skloňované ve všech pádech, sebeprosazování na úkor druhých, arogance směřující k vlastnímu obohacení. To s sebou přináší spoustu negativních jevů – manželství je výdělečným podnikem pro nevyzrálé matky, rozvrácené rodiny a rozvody se staly běžnou záležitostí, nad kterou se nikdo nepozastavuje, je běžné, že se děti rodí mimo manželství, vyrůstají ve výlučné péči jednoho rodiče, a to toho, který není schopen sám o sobě dítě finančně zaopatřit, druhého rodiče děti pouze vídají 2x do měsíce, apod. Tento svět děti samozřejmě velmi bedlivě sledují a vytvářejí si vzorce chování pro budoucí život. Vzorce, které ale nejsou zárukou úspěšného zařazení do společnosti.


Je mi líto učitelů...