Motto: „Rozvádí se dvě skupiny lidí. Zbabělci a nebo sobci.“


>>> Rozvod podle starého zákona o rodině <<<


Rozvod – obávaný konec všech uzavíraných manželství. Bohužel každoročně se rozvede více jak polovina z nich (58% v roce 2012). Sňatek i rozvod se od roku 2014 řídí Novým občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“), který vychází ze starého zákona o rodině č. 94/1963 Sb. (dále jen „ZoR“). Ten za svoji 50letou historii doznal mnoha změn a to ne vždy k lepšímu. Ta nejvýraznější nastala v roce 1998. Do té doby platil výklad zákona, podle kterého měl soud zkoumat, zda manželství v důsledku rozvratu stále ještě plní „společenský účel“, tedy účel, pro který bylo vytvořeno. Byl tak zdůrazněn zájem společnosti na zachování manželství a podpora manželství jako základního kamene rodiny.


Zrušený §23 novelou zákona o rodině č. 91/1998 Sb.:


§23


§23 (1) Státní orgány ve spolupráci se společenskými organizacemi a všemi občany jsou povinny napomáhat upevňování manželství a rodiny, zejména tím, že předcházejí příčinám, které by mohly vést k narušení pevnosti a trvalosti vztahů v manželství a v rodině.

§23 (2) Lehkomyslný poměr k manželství je v rozporu se zájmem společnosti. Proto lze ke zrušení manželství rozvodem přistoupit jen ve společensky odůvodněných případech.Paragraf §23 odst. 2 obsahoval tezi, že lehkomyslný poměr k manželství je v rozporu se zájmem společnosti. Rozvod musel být nejen v zájmu manželů, ale celé společnosti. Novelou z roku 1998 se rozvod stal zcela soukromou záležitostí. A právě to může být jedna z příčin neustále narůstajícího počtu rozvodů. Manželství dávno ztratilo svou prestiž a zejména podporu státu v rámci rodinné politiky, ta totiž neexistuje.

Zvyšování porodného a podpora svobodných nebo rozvedených matek není šťastné řešení (jak takové obchodování s dětmi vypadá v praxi je zřejmé každý den ze sdělovacích prostředků). Objektivním ukazatelem neutěšeného stavu manželství v dnešní postmoderní společnosti se ukázal být dramatický nárůst dětí narozených mimo manželství – 44% v roce 2012, oproti 9% v roce 1990 !!! Obáváme se, že díky novému občanskému zákoníku se můžeme v dalších letech těšit na nové rekordy v této oblasti.


Pravidla rozvodu

Rozvod manželství nově upravuje občanský zákoník v části Rozvod manželství §755 – §758.

Základním a také jediným rozvodovým důvodem je rozvrat manželství, který musí být hluboký, trvalý a nenapravitelný, přičemž nelze očekávat, že odezní (§755 odst. 1). Manželé se odcizili, nežijí spolu (myšleno manželsky; před novelou v roce 1949 se užíval termín odloučení od stolu a lože), nehospodaří spolu (pozor, společné jmění manželů zaniká až nabytím právní moci rozsudku o rozvodu), manželství již neplní funkci, pro kterou bylo utvořeno, zejména nevytváří zdravé rodinné prostředí pro výchovu dětí.

Zákon pokračuje výčtem tzv. klauzulí tvrdosti (§755 odst. 2), pro které nelze manželství rozvést. Jedná se o výjimečné situace dané zvláštními důvody nezletilého dítěte, popř. zájmem manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel. V obou případech je důležité, že rozvodem by dítěti nebo druhému manželovy vznikla zvlášť závažná újma (dítě by zůstalo bez prostředků, těžká nemoc manžela, invalidita, apod.). Pokud však manželé spolu nežijí (jako manželé) alespoň po dobu 3 let, soud manželství rozvede, tak jako tak.§755 [sporný rozvod – se zjišťováním příčin rozvratu]


§755 (1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.


§755 (2) Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu:

a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo

b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.


§755 (3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.Velmi důležitý je třetí odstavec §755, který znemožňuje manželství rozvést dříve, dokud v jiném řízení nebude rozhodnuto o budoucích poměrech nezletilého dítěte. Toto zvláštní řízení nemůže být spojeno s řízením o rozvod manželství, protože řízení o rozvod je vždy řízením sporným (kontradiktorním – žalobce versus žalovaný), zatímco řízení o poměrech dítěte je řízením nesporným, kde soud nefiguruje pouze v roli „rozhodčího“, nýbrž sám je aktivní v nalezení spravedlnosti a dosažení účelu řízení (veřejného zájmu).

Soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství, jak stanovuje §756. Ovšem nikoliv pro účel viny a trestu, nýbrž jen ze statistických důvodů – má být vymezen rozvodový důvod:§756


§756 Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.NOZ také obsahuje zjednodušenou formu rozvodu, kdy se manželé na příčinách rozvratu a ukončení manželského soužití dohodnou (tzv. nesporný rozvod). V tomto případě má soud za prokázané existenci rozvratu manželství shodným prohlášením účastníků. Soud neprojednává spor, ale pouze zjišťuje, zda manželé chtějí a tvrdí totéž a zda splnili stanovené formální požadavky dané §757. Pokud něco chybí a nebo je neúplné, přejde rozvod do rozvodu sporného.§757 [nesporný rozvod – bez zjišťování příčin rozvratu]


§757 (1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,

b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,

c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.


§757 (2) Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.Důležité je, že rozhodnutí soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí musí akceptovat dohodu rodičů, pokud soud tuto dohodu odmítne, potom rozvod opět přechází k rozvodu spornému modelu.

Autoři NOZ uvádějí, že nová úprava §758 má vyjádřit to, co se rozumí odděleným žitím manželů. Dosud takové ustanovení scházelo. Mělo by napomoci lépe řešit otázku povinností a práv manželů v „přechodném období“, než se manželé fyzicky rozejdou.§758 [oddělené žití]


§758 Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce.Žití manželů je myšleno tak, že nezáleží na tom, zdali spolu manželé bydlí či nikoliv, popřípadě vedou-li rodinnou domácnost. Manželé, kteří spolu žijí, tak mohou bydlet odděleně, třeba z důvodu dlouhodobé pracovní cesty, a naopak manželé, kteří spolu bydlí, nemusejí spolu žít jako manželé. Podstatné je, že jeden z manželů manželské společenství obnovit nechce.