... aneb inspirujme se v zahraničí

„Pamatuj! Pevný řád a režim všechny zúčastněné zklidňuje!“

České soudy v ruku v ruce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (známém pod zkratkou OSPOD) znají jen jeden způsob styku rodiče s dítětem. Jedná se o známý režim 1x za 14dní od soboty do neděle, když si rodič (v 90% otec) pro dítě v sobotu v 10hod. ráno přijede a zase ho v 17hod. večer zaveze zpět matce. Někdy soud upraví styk otce s dítětem v tzv. rozšířeném režimu, tedy již od pátku do neděle, popř. také jedno odpoledne jeden den v týdnu. Téměř vždy se tak děje na návrh otce a po zdlouhavém dokazování jeho výchovných schopností, nejlépe podpořených znaleckým posudkem.


V této kapitole bychom chtěli ukázat, že existuje celá řada různých forem styku rodiče s dítětem, a to ať už při výlučné péči jednoho rodiče nebo i v případě střídavé výchovy. Inspirujeme se v zahraničí, konkrétně v USA, kde je na spolupráci rodičů po rozpadu manželství kladen mnohem větší důraz, než je tomu u nás. V průběhu opatrovnického řízení jsou rodiče ve Spojených státech odkázáni na odbornou pomoc, s jejíž pomocí hledají dohodu ohledně důležitých otázek spojených s výchovou, vzděláním i stykem rodiče s dítětem. Výstupem je výchovný plán (parenting plan), který je předložen opatrovnickému soudu ke schválení. Přitom se bedlivě sleduje vstřícnost rodičů k dohodě a jejich ochota respektovat práva dítěte i práva druhého rodiče. Bez výchovného plánu není možné dítě svěřit do péče žádného z rodičů.

Při spolupráci rodičů při výchově dítěte (joint physical custody) dělí výchovný plán rodičovskou zodpovědnost mezi oba rodiče. Definuje časový rámec, ve kterém bude o dítě pečovat každý z nich (custody timeshare). V případě střídavé výchovy by výkon rodičovské zodpovědnosti měl být rozdělen mezi oba rodiče rovným nebo alespoň podobným dílem. Doba, kterou dítě stráví v přítomnosti každého rodiče, by se měla pohybovat kolem 50%. Při výlučné péči jednoho rodiče (sole custody) je tato doba nevyvážená v neprospěch rodiče, kterému nebylo dítě svěřeno do péče. Poté hovoříme, spíše než o péči druhého rodiče, o styku dítěte s rodičem (visitation timeshare).

Následuje výčet různých způsobů realizace výlučné i střídavé péče o dítě adaptované na naše středoevropské podmínky.


Výlučná péče jednoho rodiče (sole custody) – resp. výlučná péče matky

Ve Spojených státech záleží na účastnících opatrovnického řízení, jakou formu péče budou preferovat, jak se chtějí zapojit do výchovy dítěte, popř. jaký rozsah styku se svým dítětem zvolí. U nás bohužel nemáte na výběr. Styk rodiče s dítětem, kterému nebylo dítě svěřeno do péče, vychází z paušální rozhodovací praxe soudů, která se ohání zájmem dítěte, kde může, ale v konečném důsledku potřeby dětí zcela ignoruje. I když na základě sociologických výzkumů lze výlučnou péči jednoho rodiče považovat za tu nejméně vhodnou pro příznivý vývoj dítěte (hned po ústavní péči), přesto zde uvádíme různé formy styku dítěte s rodičem (v angl. literatuře nazývaným non-custodial parent) právě při výlučné péči jednoho rodiče (custodial parent). Třeba se orgány činné v opatrovnickém řízení zamyslí, že tutéž věc lze dělat různými způsoby a třeba i s příznivějším dopadem na dítě. Pokud preferujete nějaký z níže uvedených forem styku s dítětem, žádejte jej ve svých návrzích.

Standardní styk otce s dítětem

Jedná se o nejpoužívanější formu styku otce se svým dítětem poté, co se matka rozhodla odejít ze společné domácnosti. Styk se obvykle realizuje od soboty 10hod. do neděle 17 hod. 1x 14 dní. Předání dítěte se uskutečňuje vždy v prostředí matky. Poměr doby, kterou oba rodiče tráví s dítětem je 91/9, tedy matka má dítě 91% času a otec pouze 9%. Na tento poměr (timeshare custody percentage) se v USA velmi dbá, neboť je jednoznačným ukazatelem diskriminace rodičů na základě pohlaví, což by mělo být v demokratických společnostech nepřípustné. Zásadní nevýhodu této formy styku je, že dítě je oba dva dny na cestách. Návštěva u otce je velmi hektická, dítě nemá šanci se na prostředí otce adaptovat, dojíždí na návštěvu a druhý den musí zase pryč.

Rozšířený styk s dítětem – prodloužený víkend

Za rozšířený styk je obecně považován víkend od pátku do neděle 1x 14 dní, např. od pátku 16hod. do neděle 18hod. V tomto případě je poměr péče obou rodičů 85/15. Otec většinou vyzvedává dítě po skončení vyučování v MŠ nebo ZŠ. Výhodou rozšířeného styku je, že dítě tráví s otcem alespoň jeden celý den.

Rozšířený styk s dítětem – prodloužený víkend + jedno odpoledne v týdnu

Další nadstavbou standardního styku je setkání dítěte s otcem navíc jedno odpoledne v týdnu; např. ve středu od 16hod. do 19hod. Poměr času stráveného s oběma rodiči se změní na 83/17. Výhodou zajisté je, že dítě má kontakt se svým otcem každý týden. To přispívá k zamezení možného odloučení mezi rodičem a dítětem. Tato forma péče je vhodná, pokud rodiče bydlí ve své blízkosti, jinak je pro otce z ekonomického hlediska nerealizovatelná.

Rozšířený styk s dítětem – prodloužený víkend + jedno odpoledne v týdnu s přespáním

V tomto případě dítě přespí uprostřed týdne u otce. Je nutné, aby otec respektoval školní povinnosti dítěte. Odměnou dítěti bude nový pohled na řešení problémů, se kterým se setká při učení a psaní domácích úkolů. Ráno otec doprovodí dítě do školy. Režim lze realizovat např. od středy 16hod. do čtvrtka 8hod. Opět je podmínkou blízkost bydlišť rodičů. Poměr styků se změní na již optimistické hodnoty 76/24.

Rozšířený styk s dítětem v režimu 80/20

Pro úplnost zde uveďme nejrozšířenější formu výlučné péče jednoho rodiče používanou v USA. Jedná se o rozšířený styk v režimu 80/20, tedy 1/5 času stráveného s otcem a 4/5 s matkou. Styk je realizován 1x 14 dní od pátku 15hod., kdy si otec dítě převezme, do pondělí 9hod., kdy ho doprovodí do školky / školy. Pokud bychom hodiny upravili pro naše podmínky, např. od pátku 16hod. do pondělí 8hod., získáme výchovných poměr 81/19. Neocenitelnou výhodou je, že dítě tráví s otcem celý víkend – celé dva dny. Nevýhodou zůstává obtížná realizace při velké vzdálenosti bydlišť rodičů ve spojení s náklady otce, který by zajišťoval dopravu dítěte v pondělí ráno do školy.

Je zřejmé, že se postupně blížíme k vyrovnání výchovných příležitosti rodičů ke společnému dítěti. K tomu nám napomohou konkrétní realizace střídavé výchovy v následujících odstavcích.


Střídavá péče (joint custody / shared custody) – spolupráce při výchově dítěte

Informační brožury pro rozvádějící se rodiče v USA přímo uvádí: „Při hledání výchovného plánu je velmi důležité najít takový režim, který vyhovuje celé rodině. Je třeba zohlednit pracovní povinnosti rodičů, školní režim dítěte, mimoškolní aktivity a vzdálenost bydlišť obou rodičů.“ Pěkně shrnuto, co říkáte? Škoda, že u nás se dbá pouze na zájem matky; zájem dítěte a nebo dokonce otce je s lehkostí přehlížen.

Všechny níže uvedené formy střídavé péče umožňují oběma rodičům strávit s dítětem zcela rovnocenný čas 50%.

Střídání po týdnu

Nejčastější režim střídavé péče s poměrem výchovných přístupů rodičů 50/50. Realizuje se tak, že např. v každém lichém týdnu je dítě svěřeno do péče matky, v každém sudém do péče otce. Předání dítěte je možné realizovat dvěma způsoby – buď na střídačku, kdy si každý rodič přijede pro dítě ke druhému rodiči a nebo konzervativně, kdy je to vždycky otec, který převáží dítě mezi bydlišti rodičů. Druhý způsob je typický pro české soudy, kde tradičně převládá konzervativně přístup k řešení čehokoliv. Předání dítěte je vhodné realizovat v pátek, kdy je možné cestu ze zaměstnání spojit s dopravou dítěte. Je samozřejmě možné vybrat i jiné dny v týdnu, např. neděli.

Alternativou střídání po týdnu je střídání po 14 dnech, měsíci, či měsících. Ve všech těchto případech lze střídat jak mateřskou tak i základní školu.

Střídání po týdnu s návštěvou u druhého rodiče v půli týdne

Návštěva druhého rodiče uprostřed týdne umožní dítěti zvládnout odloučení od druhého rodiče při zahájení střídavé výchovy. Poměr výchovných kompetencí obou rodičů zůstává nezměněn. Podmínkou návštěvy uprostřed týdně je relativní blízkost bydlišť obou rodičů.

Střídání po týdnu s přespáním u druhého rodiče v půli týdne

Přespání u druhého rodiče ještě posiluje vazbu mezi dítětem a oběma rodiči. Poměr výchovných kompetencí obou rodičů zůstává nezměněn. Podmínkou přespání u druhého rodiče uprostřed týdně je opět relativní blízkost bydlišť obou rodičů a zřejmě i návštěva jedné školy, popř. školky.

Režim střídání 2-2-3

Dítě nejprve stráví dva dny s rodičem A, dva dny s rodičem B a poté prodloužený víkend s rodičem A. Druhý týden se režim obrátí. Dítě stráví dva dny s rodičem B, dva dny s rodičem A a prodloužený víkend s rodičem B. Výhodou tohoto uspořádání je, že oba rodiče mají s dítětem velmi úzký vztah přes týden a přitom sousední víkendy se střídají. Tato forma již předpokládá blízkost bydlišť obou rodičů a docházku dítěte do jedné školy / školky.

Režim střídání 3-3-4-4

V tomto režimu střídání dítě tráví nejprve 3 dny s rodičem A a 3 dny s rodičem B, následně 4 dny s rodičem A a 4 dny s rodičem B. Výhodou je, že děti jsou ve stejné dny pořád na stejném místě – v neděli, pondělí a úterý s rodičem A, ve středu, čtvrtek a pátek s rodičem B. Jediným dnem, kdy dochází ke střídání, je sobota. Tato forma opět předpokládá blízkost bydlišť obou rodičů a docházku dítěte do jedné školy / školky.

Režim střídání 2-2-5-5

Střídání vychází z režimu 3-3-4-4. Dítě je dva dny v péči rodiče A, dva dny v péči rodiče B následované pěti dny u rodiče A a pěti dny u rodiče B. V pondělí a úterý je dítě vždy s rodičem A, ve středu a čtvrtek s rodičem B. Pátek, sobota a neděle se střídá formou rozšířeného víkendu.

Instruktáž ke sdílenému rodičovství obsahuje shrnutí, ve kterém se praví, ať už vyberete jakoukoliv formu střídání, dejte všem zúčastněným čas, aby se novému režimu mohli přizpůsobit. Všechny případné změny předem konzultujte nejen s druhým rodičem, ale také s dětmi. Doporučuje se provést každoroční zhodnocení uplynulého roku a prodiskutovat, zdali zvolený režim střídání vyhovuje potřebám obou rodičů a zejména dětem. Nezbývá než souhlasit.


Spočítejte si vlastní výchovný plán

Zajímá Vás, jaký čas trávíte se svým dítětem?

Použijte naši kalkulačku výchovy a styku a spočítejte si vlastní výchovný poměr.

Kalkulačka výchovy a styku