Zánik manželství
a jeho následky

(§754 – §770)

Rozvod manželství

Bez podstatných změn.

Podrobnosti rozvodu ZDE.

Příjmení rozvedeného manžela

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců (dnes do jednoho měsíce) po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

Výživné rozvedeného manžela I

Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu bývalý manžel vyživovací povinnost.

„Nový občanský zákoník napomáhá rozvratu tradiční české rodiny. Nesezdaných párů, svobodných matek a finančně zdecimovaných otců bude přibývat.“

Výživné rozvedeného manžela II

Právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, uzavře-li nové manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství, a nebo zemře.

NOZ oproti starému ZoR blíže specifikuje okolnosti, za kterých lze výživné po druhém manželovi spravedlivě žádat:

  • věk rozvedeného manžela,
  • jeho zdravotní stav v době rozvodu,
  • péče o společné dítě,
  • neochota nalézt si zaměstnání, přestože v tom bývalému manželovi nebrání závažná překážka,
  • podílení se na trvání manželství,
  • podílení se na péči o rodinnou domácnost,
  • apod.

Bydlení po zániku manželství I

Zaniklo-li manželství rozvodem, může soud zrušit dosavadní právo (bydlení) toho z rozvedených manželů, na kterém lze spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil.

Spravedlivě znamená, že soud přihlédne k tomu, kterému z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě.

Vzhledem k tomu, že v 90% jsou děti svěřovány do péče matek, bude to vždy právě matka, která získá byt!!!

„Máte s manželkou společný byt?
Po rozvodu nejspíše skončíte na ulici!
A pokud je byt ve Vašem výlučném vlastnictví, mohou být práva k němu značně omezená.“

Bydlení po zániku manželství II

Pokud nejsou práva manželů k domu nebo bytu rovnocenná, může soud založit ve prospěch „slabšího“ manžela právo odpovídající věcnému břemenu bydlení (matka s dítětem bude u Vás bydlet) – nejdéle však do doby, než takové dítě nabude trvalé schopnosti samo se živit.