Manželské majetkové právo
Společné jmění

(§708 – §742)

„Nový občanský zákoník popírá základní vlastnická práva.“

Společné jmění – zákonný režim

!!!! Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů !!!!

!!!! Avšak součástí společného jmění nejsou dluhy, které se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů !!!!

Společné jmění – smluvený režim

Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu.
Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti. Pro nakládání s těmito věcmi je třeba souhlasu druhého manžela!
V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela.

„Nový občanský zákoník zjednodušuje a systematizuje ustanovení týkající se rodiny, manželství a výchovy dětí.
V mnoha případech však zavádí nové instituty, napomáhající rozvratu tradiční rodiny. Tyto části jsou nápadně ovlivněné feministickou propagandou moderní doby.“

Vypořádání společného jmění I.

Nedojde-li do 3 let od rozvodu manželství k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se bývalí manželé vypořádali takto:

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
  • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
  • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Vypořádání společného jmění II.

Nedohodnou-li se manželé použijí se pro vypořádání tato pravidla:

  • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
  • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
  • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
  • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
  • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
  • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

POZOR! Péče o děti a domácnost je naroveň zásluhám o nabytí majetku!!!

Děti do péče získá v 90% matka, a přesto bude mít nárok na 50% majetku, neboť pečovala o děti a domácnost, zatímco ji manžel živil a majetek shromažďoval.