Manželství
Rodina
Rodinná domácnost
Rodinný závod

(§655 – §707)

„Vstupovat po novém roce do manželství je holé šílenství!“

Nabytí svéprávnosti

Plně svéprávným se člověk stává dovršením 18. roku věku.

Uspokojování potřeb rodiny

Od nového roku bude výhodnější starat se o domácnost a nechat druhého manžela, aby chodil každé ráno do práce, vydělával peníze a finančně rodinu zaopatřoval.

Dle NOZ bude mít totiž poskytování majetkových plnění stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy.

Povinnosti a práva manželů

Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech, stavu svého jmění, o svých stávajících i uvažovaných pracovních a studijních činnostech.

Manžel je povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte, které žije spolu s manžely.

„Nový občanský zákoník se zabývá těmi méně pravděpodobnými situacemi, kdy manžel opustí rodinu i s dětmi (rozuměj, otec opustí matku s dítětem).
Častější situace, kdy matka sebere děti a uteče s nimi kdovíkam, záměrně přehlíží a nijak neřeší.“

Opuštění rodiny

Pokud manžel opustí rodinu s dítětem, bude povinen přispívat i na náklady rodinné domácnosti, kterou opustil.

NOZ nám tak dává návod, že chceme-li opustit rodinnou domácnost, tak zásadně i s dítětem – ale tohle přece již nevyzrálé matky dávno vědí, a také tak i činí.

Rozhodování o záležitostech rodiny

O záležitostech rodiny, volby umístění rodinné domácnosti a způsobu života rodiny, se mají manželé dohodnout. Nedohodnou-li se může soud na návrh jednoho z nich nahradit souhlas druhého manžela.

Obstarávání záležitostí rodiny

Záležitosti rodiny obstarávají manželé společně, nebo je obstarává jeden z nich. Právní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně.

Avšak nesouhlasí-li jeden z manželů s právním jednání druhého manžela, může se ten domáhat neplatnosti takového právního jednání.

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří movité věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů (třeba lednička).

Není přitom rozhodující, zda věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich!

„Absence bližší definice důležitých pojmů, které NOZ hojně užívá.
Co to je rodina, rodinná domácnost nebo zájem dítěte se v zákoně nedozvíte.“

Nakládání s věcmi rodinné domácnosti

K nakládání s věcmi, které jsou součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, potřebuje manžel souhlas druhého manžela.

To neplatí, jedná-li se o věc zanedbatelné hodnoty.

Ochrana rodinného majetku

Manžel se může dovolat neplatnosti právního jednání druhého manžela, který nakládá s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, bez jeho souhlasu.

„V NOZ je spousta líbivých frázi, které jsou ze své podstaty nevymahatelné, zejména v rodinném právu. Místo základních mantinelů a pravidel hry se NOZ snaží být návodem k různým životním situacím. Použitý slovník tomu i odpovídá, velmi často se zde vyskytují slovíčka měl by, mohou, mají, apod.“

Opuštění rodinné domácnosti

Opustí-li manžel rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak trvale a odmítá se vrátit, může žádat, aby mu manžel vydal to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti a náleží výhradně jemu.

Pokud však manžel potřebuje to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti pro nezletilé dítě, nárok manžela, který odešel, zaniká!!!

Rodinný závod

Za rodinný závod se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé, jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.

Rodinný závod není právnickou osobou.

O zásadních otázkách rozhodují všichni členové bez zřetele na vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

Rodinný závod – podílení se na zisku

Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství a druhu své práce.

Vzdát tohoto práva se může jen osoba plně svéprávná osobním prohlášením; prohlášení vyžaduje formu veřejné listiny (notářsky ověřená listina).

„Nový občanský zákoník nepodporuje v manželství toho schopnějšího, svědomitějšího a starostlivějšího, tedy toho, který buduje a pečuje, nýbrž nahrává těm druhým – hloupějším, neschopným, nesamostatným, lhářům, intrikánům a zlatokopkám. Jim přiznává nesmírná prává na úkor těch druhých.“

Rodinný závod – použití zisku

O použití zisku z rodinného závodu a o záležitostech týkajících se nikoliv obvyklého hospodaření (včetně změn závodního provozu nebo jeho zastavení) rozhodují většinou hlasů všichni členové rodiny, které se účastní na provozu rodinného závodu.

Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce nebo opatrovník.