Motto: „Rozvádí se dvě skupiny lidí. Zbabělci a nebo sobci.“


>>> Rozvod podle nového občanského zákoníku <<<


Rozvod – obávaný konec všech uzavíraných manželství. Bohužel každoročně se rozvede více jak polovina z nich (62% v roce 2011). Stejně jako sňatek se i rozvod řídí zákonem o rodině č. 94/1963 Sb. (dále jen "ZoR"), který za svoji již téměř 50letou historii doznal mnoha změn a to ne vždy k lepšímu. Ta nejvýraznější nastala v roce 1998. Do té doby platil výklad zákona, podle kterého měl soud zkoumat, zda manželství v důsledku rozvratu plní svůj „společenský účel“, tedy účel pro který byl vytvořen. Tím byl zdůrazněn zájem společnosti na zachování manželství a podpora manželství jako základního kamene rodiny.


Zrušený §23 novelou zákona o rodině č. 91/1998 Sb.:


§23


§23 (1) Státní orgány ve spolupráci se společenskými organizacemi a všemi občany jsou povinny napomáhat upevňování manželství a rodiny, zejména tím, že předcházejí příčinám, které by mohly vést k narušení pevnosti a trvalosti vztahů v manželství a v rodině.

§23 (2) Lehkomyslný poměr k manželství je v rozporu se zájmem společnosti. Proto lze ke zrušení manželství rozvodem přistoupit jen ve společensky odůvodněných případech.Paragraf §23 odst. 2 obsahoval tezi, že lehkomyslný poměr k manželství je v rozporu se zájmem společnosti. Rozvod musel být nejen v zájmu manželů, ale celé společnosti. Novelou z roku 1998 se rozvod stal zcela soukromou záležitostí. A právě to může být jedna z příčin neustále narůstajícího počtu rozvodů. Manželství dávno ztratilo svoji prestiž a zejména podporu státu v rámci své rodinné politiky, ta totiž neexistuje.


Pravidla rozvodu

Základní ustanovení týkající se rozvodu manželství jsou §24, §24a, §24b a §25 ZoR. Paragraf §25 specifikuje základní podmínku, bez které není možné manželství rozvést (důležité formulace jsou uvedeny tučně):§25


Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle §176 občanského soudního řádu.To znamená, že pokud podáte návrh na rozvod a máte-li nezletilé děti, soud automaticky (i bez Vašeho návrhu) zahájí opatrovnické řízení (viz průběh opatrovnického řízení).

Podmínky rozvodu rozebírají §24, §24a a §24b, podle kterých se rozvod děli na rozvod sporný (§24) a nesporný, nebo též smluvený (§24a). Paragraf §24b obsahuje tzv. tvrdostní klauzuli pro speciální případy rozvodu:Hlava pátá

ROZVOD


§23

Zrušen


§24 [sporný rozvod]


§24 (1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.


§24 (2) Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody.Stručný výklad k §24 odst. 1:

Z ustanovení vyplývá, že:

 • soud manželství může rozvést, ale nemusí,
 • manželství může soud rozvést jen na návrh některého z manželů, nejde to samo o sobě, vždy musí dát k rozvodu jeden z manželů podnět,
 • manželství může soud rozvést, jestliže je hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití, tzn. manželé se odcizili, nežijí spolu (myšleno manželsky, před novelou v roce 1949 se užíval termín odloučení od stolu a lože), nehospodaří spolu (pozor, společné jmění manželů zaniká až nabytím právní moci rozsudku o rozvodu), manželství již neplní funkci, pro kterou bylo utvořeno, zejména nevytváří zdravé rodinné prostředí pro výchovu dětí…,
 • věta, že soud bere v úvahu příčiny rozvratu manželství, neznamená nic jiného, než že je soud zjistí, zaeviduje, v žádném případě soud nezjišťuje viníka rozpadu manželství a nepodniká žádné kroky proti němu.


Stručný výklad k §24 odst. 2:

 • Jedná se o speciální důvody (dítě je těžce nemocné, zůstalo by jako sirotek,…).§24a [nesporný rozvod]


§24a (1) Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanovení §24 odst. 1 jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy

a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a

b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.


§24a (2) Ustanovení §24 odst. 2 platí obdobně.Stručný výklad k §24a:

 • Soud při nesporném rozvodu nic nezkoumá, pouze úřednicky sleduje, zda jsou předloženy všechny zákonem požadované dokumenty. Pokud něco chybí a nebo je neúplné, přejde rozvod do rozvodu sporného a postupuje se podle §24.
 • Podstatné je, že manželé spolu nežijí. Myšleno, že nežijí jako manželé, přitom nezáleží na tom, zdali spolu bydlí či nikoliv (manželé, kteří spolu žijí, mohou bydlet odděleně, třeba z důvodu dlouhodobé pracovní cesty, a naopak manželé, kteří spolu bydlí, nemusejí spolu žít jako manželé).
 • Za zmínku stojí neprovázanost ZoR a ObčZ ve věcech SJM, neboť uzavřená dohoda o vypořádání SJM musí být smlouvou do budoucna (s tzv. odkládací podmínkou), neboť SJM zaniká nabytím právní moci rozsudku o rozvodu manželství, ale to v době podpisu vypořádání stále ještě trvá.
 • Rozhodnutí soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí musí akceptovat dohodu rodičů, pokud soud tuto dohodu odmítne, potom rozvod opět přechází ke spornému modelu podle §24.§24b [tvrdostní klauzule]


§24b (1) ) Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.


§24b (2) ) Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky §24.Stručný výklad k §24b:

 • Použití §24b odst. 1 jen ve výjimečných případech, jako např. invalidita manžela, těžká nemoc.
 • Po třech letech odděleného manželského soužití soud manželství rozvede tak jako tak.