Zvláštní opatření
při výchově dítěte
Prevence a sankce

(§924 – §926)

„NOZ dává soudům i OSPOD možnost postihnout neposlušného rodiče.
Musí se ale chtít...“

Preventivní, výchovná a sankční opatření

NOZ nově upravuje „záchranné mechanizmy“ ocitne-li se dítě v ohrožení života, zdraví, v nedostatku řádné péče, je-li vážně ohrožen nebo narušen vývoj dítěte nebo jeho jiný důležitý zájem. V těchto případech soud upraví předběžně poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu (v současnosti tuto problematiku upravuje zejména občanský soudní řád).

Po roční přestávce vrací NOZ do právního řádu taxativní výčet pravomocí soudů v případech ohrožení řádné výchovy dítěte.

Vyžaduje‑li to zájem na řádné výchově dítěte, a neučiní‑li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí, může soud:

  • napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, ale i další osoby, které narušují řádnou výchovu a péči,
  • stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě dalších institucí a osob,
  • uložit dítěti nebo rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména zákazem určitých činností (např. návštěvu podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osobě nevhodných).

NOZ ukládá soudům povinnost sledovat, zda je dodržováno výchovné opatření, o kterém rozhodl, a hodnotí jeho účinnost zejména s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

(pozn. redakce: jen aby se tak skutečně dělo…)