Péče o dítě a
jeho ochrana
Výchovná opatření

(§880 – §886)

„Pozor! NOZ odlišně přistupuje k nezbytným výchovným opatřením.“

Výchovná opatření – §857 + §883 + §884

Dle starého ZoR:
Při výkonu práv a povinností vyplívajících z rodičovské zodpovědnosti mají rodiče právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

NOZ říká:
Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.

Na jiném místě NOZ uvádí (§884):
Výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte.

Dle starého ZoR:
Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat.

NOZ říká:
Dítě je povinno dbát svých rodičů (§857).

Pomoc dětí v domácnosti

Dle starého ZoR:
Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny.

NOZ říká:
Rodiče a dítě si jsou povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost.

Žije-li dítě s rodiči nebo s některým z nich v rodinné domácnosti a je-li o ně řádně pečováno, podílí se na péči o chod domácnosti. Tato povinnost dítěte zaniká zároveň s poskytováním výživy rodičů dítěti.

Dítě se podílí na péči o chod rodinné domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo oběma způsoby. Pro určení rozsahu podílu dítěte na péči o chod rodinné domácnosti jsou rozhodné schopnosti a možnosti dítěte i odůvodněné potřeby členů rodiny.

Péče o dítě...

Dle NOZ se podílí na péči a výchově dítěte kdokoliv, kdo žije s dítětem v rodinné domácnosti – nový manžel, partner, registrovaný parter, ale i kdokoliv jiný (prý tzv. sociální rodič)!!!

...a jeho ochrana ?

Od nového roku tak může matka, které bylo dítě svěřeno do péče, tuto péči, výchovu či dohled nad dítětem svěřit jakékoliv jiné osobě a i nadále pobírat na dítě výživné (babičce, dědečkovi, chůvě, apod.).