Zastupování dítěte

(§892 – §895)
(duplicita s §879)

„A znovu o zastupování dítěte, tentokrát v jiné části zákona,
jinými slovy, ale o tomtéž.“

Zastupování dítěte

Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé.

Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich.

Zastupování dítěte – střet zájmů

Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem (např. při rozvodu).

V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka (jedná se o kopii současného stavu).

Zastupování dítěte – spor

Nedohodnou-li se rodiče o zastupování dítěte, rozhodne na návrh jednoho z nich soud, který určí, který z rodičů bude za dítě právně jednat a jakým způsobem (cítíme konflikt mezi §879 a §893).